കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

ക്ലിപ്പ് കുട്ടികളുടെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
കുട്ടികള്‍ക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്താല്‍അടൂരിന്റെ ആശയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിന്
ഫലപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.